396950, Voronezh Region, Semiluki District, Latnaya Village, Komsomolskaya Str. 1

+7 (47372) 62-8-20

Synthetic resin